Privacy statement

Dit is het privacy statement van Tasper Reward BV (Bergsingel 67A, 7411 CN Deventer), hierna Tasper. Tasper neemt de privacy van haar bezoekers heel serieus en zal je persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Tasper zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/ GDPR) voorschrijft.

Tasper ondersteunt werkgevers bij het realiseren van strategische HR-doelstellingen en de uitvoering van HR-beleid door het digitaliseren van HR-vraagstukken/ HR-processen, waarbij sprake is van (complexere) interactie tussen werkgever en werknemer (in de breedste zin). Onze oplossingen onderscheiden zich op het vlak van medewerker communicatie en user experience en dragen hierdoor bij aan de optimalisatie van de employee experience. Dit alles met als doel het verbeteren van de relatie tussen werkgever en werknemer, het bevorderen van goed werkgeverschap en het verhogen van de werknemer tevredenheid.

In het algemeen kun je onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Tasper, net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website is te vinden in het Cookie statement.

In dit privacy statement lees je hoe wij je persoonlijke gegevens beschermen en wat je rechten zijn.

Waarom vragen wij je gegevens?

Tasper verleent uitsluitend diensten aan bedrijven en organisaties. Gegevens die wij in dit kader verwerken hebben enkel en alleen tot doel een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. De gegevens die je op deze website achterlaat, door het invullen van het contactformulier of het aanvragen van een demo, gebruiken we alleen om op jouw verzoek contact met je op te nemen, je te informeren over Tasper of om je antwoord te geven op je vraag.

Hoe gaat Tasper om met je gegevens?

Tasper gaat zorgvuldig om met je gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/ GDPR) aan worden gesteld.

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

De gegevens die wij van je vragen en vastleggen bij het invullen van het contactformulier of het aanvragen van een demo, hebben wij nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Niet meer en niet minder. Het betreft:

  • Naam
  • Bedrijf/ organisatie
  • Contactgegevens (telefoon of e-mailadres)

Deze gegevens worden per email aan Tasper verstuurd en worden gebruikt om contact met je op te nemen.

Beveiliging

De privacywetgeving verplicht Tasper de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Tasper heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten Nederland. Tasper heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Tasper genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Tasper kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Het is niet toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. Tasper verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van websitebezoekers.

Verwerkingsregister

De volgende gegevens worden vastgelegd in het verwerkingsregister:

  • Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (of hun vertegenwoordigers)
  • Naam en contactgegevens van de verwerker
  • Naam en contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de verwerkingsverantwoordelijke
  • Categorieën van verwerkingen
  • Informatie over eventueel doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU
  • De wijze waarop gegevens zijn beveiligd

Inzage en correctie van uw gegevens

Je hebt het recht om na te vragen welke persoonsgegevens Tasper van je verwerkt. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd. Tijdens deze periode is het mogelijk om op jouw verzoek de verwerking van je gegevens tijdelijk te beperken. Zo wordt voorkomen dat we fouten maken als gevolg van het feit dat Tasper tijdens deze periode blijft doorwerken met onjuiste persoonsgegevens.

Bezwaar

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens. Je maakt daarvoor bezwaar bij de verwerkingsverantwoordelijke. Tasper stopt dan direct met de verwerking van je persoonsgegevens.

Verwijzingen en links naar andere websites

Mogelijk tref je op de website links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Tasper geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Op deze websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Tasper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen over de manier waarop wij voor je privacy zorgen? Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Tasper je gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via privacy@tasper.nl of door een brief te sturen naar:

Tasper Reward BV

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Bergsingel 67A

7411 CN Deventer

Kom je er samen met ons niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

vraag een demo aan